• Kategorie
  • Szukaj
  • Ćwiczenia oddechowe, drenaż oskrzeli

Rehabiitacja oddechowa jest jednym z elementów, które obejmują wielokierunkowy zakres usług świadczonych osobom z chorobami płuc oraz ich rodzinom.
Rehabilitacja oddechowa to proces zawierający:
• Badania i edukację
• Postępowanie fizjoterapeutyczne, w tym ćwiczenia oddechowe
• Wsparcie psychospołeczne
• Obserwację


Rehabilitacja oddechowa zalecana jest osobom ze zdiagnozowanymi schorzeniami, których następstwem jest ograniczony oddech, duszność, niewydolność oddechowa.
• Choroba obturacyjna płuc: POChP – przewlekła obturacyjna choroba pluc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc, astma, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zarostowe zapalenie oskrzelików.
• Choroba restrykcyjna: Włóknienie płuc, choroby zawodowe i uwarunkowane czynnikami środowiskowymi, sarkoidoza
• Choroba opłucnej: wysiękowe zapalanie płuc
• Choroba ściany klatki piersiowej: np. kifoskolioza, klatka piersiowa lejkowata, ZZSK.
• Choroba nerwowo-mięśniowa: Rdzeniowy zanik mięśni (SMA), Miopatia, Dystrofia mięśniowa, Stwardnienie rozsiane, Stwardnienie zanikowe boczne (SLA).
Ćwiczenia oddechowe dla każdej z wymieniony grup mają inny zakres i charakter, zalecany przez personel medyczny. Sumienne i regularne ćwiczenia układu oddechowego pod nadzorem specjalistów wpływają na poprawę tolerancji wysiłku i wydolności fizycznej, co również wpływa na korzyści takie jak:
• Poprawa jakości życia
• Zmniejszenie nasilenia objawów duszności
• Zmniejszenie liczby pobytów szpitalnych oraz zapotrzebowania na pomoc medyczną
• Zwiększenie zakresu wykonywania codziennych czynności
Rehabilitacja oddechowa to zwiększenie aktywności fizycznej dostosowanej do potrzeb terapeutycznych danej osoby klasycznymi ćwiczeniami, jak również wykorzystanie technik drenażu oraz wszelkich urządzeń wspomagających trening mięśni oddechowych oraz wytwarzających drgania w drogach oddechowych celem ich udrożnienia, w przypadku zalegającej wydzieliny.
Większość prowadzonych procesów terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania organizmu zawiera również ograniczenia i w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej należy uwzględnić przeciwskazania w konsultacji z personelem medycznym.
Przeciwskazania bezwzględne:
• Brak współpracy z chorym
• Brak zgody chorego na rehabilitację
Przeciwskazania względne:
• Niestabilna choroba wieńcowa
• Niewydolność serca
• Ostre serce płucne
• Ciężkie nadciśnienie płucne
• Znaczne zaburzenia czynności wątroby
• Udar mózgu