• RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:    

 

RESPIREA TOMASZ ŻĄDŁO

Ul. Wyzwolenia 84, 85-790 Bydgoszcz

 

tel. +48 537 200 108

e-mail: biuro@respirea.pl

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 • w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 
 • realizacji umowy i dostarczenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby; podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy i dostarczenia zamówienia;
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykorzystywane jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny); podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji;
 • informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach, promocjach oraz wyprzedażach e-mailowo (newsletter) lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – za zgodą osoby zainteresowanej wykorzystywany jest adres e-mail lub numer telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne.  
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.respirea.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka zostanie złożona;[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • obsługi zgłoszeń, które Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowychi rachunkowych.[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Państwa aktywnością w sklepie internetowym respirea.pl;[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 •  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;[art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została ona wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

 1. Czas przetwarzania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

 

 • dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

 

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

-      żądania dostępu do swoich danych osobowych

-      żądania sprostowania swoich danych osobowych

-      żądania usunięcia swoich danych osobowych

-      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

-      żądania przenoszenia danych osobowych

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

Każdy Klient ma prawo do złożenia do Respirea Tomasz Żądło wniosku w sprawie:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych

 

wysyłając wniosek na adres biuro@respirea.pl

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.